ارتباط با مديران         انتقادات و پيشنهادات  نظر سنجي