مديريت امور اداري مديريت امور اداري

 • سوابق تحصيلي:
 • كارشناسي علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي
 • سوابق اجرايي:
 • مسئول واحد نظارت و برنامه ريزي اداره درآمدهاي عمومي(سال 77-75)
 • رئيس كارگزيني (سال 88-77)
 • مدير امور اداري (سال 90-88)
 • مدير تشكيلات آموزش و بهبود روشها (سال 92-90)
 • مدير امور اداري (سال 92)
 • عضو كميته رفاه و تعاون شهرداري
 • عضو كميته تحويل معاملات متوسط
 • دبير كارگروه اداري و نيروي انساني در برنامه 5 ساله
 • عضو كميته انضباطي كارگران
 • عضو كميته تحول اداري
 • نماينده تام الاختيار شهرداري در دبيرخانه شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور(قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد)
 •  
 •  محمد علي محمودي
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • اهم وظایف مدیریت اداری
 • ·        نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی ،قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن
 • ·        نظارت درتأمين ارتباط اداري شهرداري با موسسات و اشخاص اعم ازحقوقي و حقيقي ازلحاظ مكاتبات و مراجعات
 • ·        نظارت درتأمين احتياجات شهرداري از لحاظ وسائل و لوازم اداري با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب
 • ·        تهيه بخشنامه ها و دستورالعملها و مقررات براي بهبود تشكيلات درسازمان و ايجاد هماهنگي وحدت عمل و نظر
 • ·        رسيدگي ونظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان شهرداري
 • ·        نظارت براجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي استخدامي
 • ·        مطالعه و بررسي وظائف و مسئوليتهاي هريك از واحدهاي سازماني بمنظور سنجش و تشخيص احتياجات از لحاظ افراد و تجهيزات لازم براي انجام كار
 • ·        تهيه برنامه ها و دستوالعملهاي آموزشي و آموزش كاركنان شاغل وآشنا نمودند آنها با مقررات و وظائف شهرداري و موسسات تابعه محيط كار وخصوصيات شغل مورد نظر جهت شركت كنندگان درهريك از دوره هاي اموزش
 • ·        نظارت برتشكيل كلاسها و دوره ها و يا معرفي كاركنان به موسسات آموزشي بمنظور بالابردن سطح معلومات تخصصي و حرفه اي آنان.
 • ·        نظارت برتهيه پيش نويس هاي نامه هاي اداري وصدور دستورات لازم درجهت اصلاح مكاتبات اداري.
 • ·        نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدور دستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كار.
 • ·        نظارت برطرحهاي رفاهي عمومي كاركنان ازقبيل شركتهاي تعاوني مصرف،مسكن وامور ورزشي وغيره.
 • ·        آشنا نمودن مسئولين واحدهاي تحت سرپرستي باقوانين ومقررات اداري جديد.
 • ·        مطالعه وبررسي درخصوص مسائل سازماندهي وارائه پيشنهادات لازم درمورد انجام تغييرات ضروري درتشكيلات مورد عمل.
 • ·        برگزاري جلسات شوراي اداري وشوراي معاونين شهرداري وتنظيم صورتجلسات مربوطه وابلاغ به واحدهاي ذيربط.
 • ·        انجام ساير امور مشابه و دستوراتي كه از طرف مافوق در حدود وظائف ارجاع مي گردد.
 •  
 •  
 •  
 •