مديزيت امور مالي مديزيت امور مالي

سوابق تحصیلی :

 • لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی:

 • مدیرمالی شرکت تعاونی چندمنظوره کارکنان صنعت نفت از سال 76

 • مدیرمالی شرکت زرین برگ در سال 77

 • مسئول سپرده ضمانت نامه آب منطقه ای یزد(78-77)

 • مدیرمالی اخلاص مروج در سال 78

 • مدیرمالی شرکت تعاونی شرکت نفت در سال 79                                      

 • مسئول خدمات مالی شهرداری تفت (سال 82-80)

 • مدیرمالی شرکت تعاونی تانکرهای سوخت رسانی استان یزد از سال 80

 • مسئول خدمات مالی شهرداری تفت (سال 82-80)

 

            سید جعفر دشتکی
 • مسئول امور مالی شهرداری تفت(سال89-82)

 • مدیرمالی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل  فراورده های نفتی از سال 86

 • مدیر مالی شرکت اتحاد امید یزد از سال 87

 • ذیحساب اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای شهر تفت از سال 87 تاکنون

 • مدیرمالی شهرداری خضرآباد(سال 86-84)

 • کارشناس کارگروه ممیزی شهرستان تفت

 • مدیر مالی شرکت مهربار اعظم یزد از سال 88

 • مدیر مالی شهرداری یزد از سال 89 تاکنون

 

 

 

 

اهم وظايف مديزيت مالي اهم وظايف مديزيت مالي

 • ·        نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها.

 • ·        نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها.

 • ·        تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور.

 • ·        تهیه گزارشات مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها.

 • ·        اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها و اسناد هزینه.

 • ·        همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ،متمم و اصلاح بودجه ،با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط

 • ·        شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است.

 • ·        اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی

 • ·        نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدوردستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كار.

 • ·        تهيه برنامه عمليات مالي وهماهنگ ساختن عمليات جاري.

 • ·         تهيه گزارشهاي مالي وترازنامه وتفريغ بودجه سالانه وبررسي وتائيد آنها.

 • ·        نظارت درنگاهداري حسابهاي هزينه ونظارت درمميزي ورسيدگي ليستها واسناد هزينه.

 • ·         بررسي عملكرد مالي كليه مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري ومراقبت درحسن گردش امورمالي وحسابداري آنها.

 • ·        انجام تعهدات مالي درحدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.

 • ·        كنترل و تائيد عمليات مربوط به دريافت و پرداختهاي روزانه،ماهانه و تطبيق حسابها.

 • ·        تهيه وتنظيم بودجه،متمم واصلاح بودجه ،تفريغ بودجه باتوجه به آئين نامه هاي شهرداريها ودستورالعملهاي صادره وارائه آن به مراجع ذيربط.

 • ·        شركت دركميسيونها و جلساتي كه طبق آيين نامه هاي ذيربط بعهده مديرامور مالي محول است.

 •  ·    مراقبت درحفظ و نگهداري كليه اموال شهرداري ونظارت برحسن اداره امور انبارهاي موجود درواحدهاي تابعه وانجام وظيفه انبارداران.

 •