نظر شما قرعه کشی برای جوایز خوش حسابی چقدر می تواند راه حل خوبی برای ترغیب شهروندان به پرداخت به موقع عوارض باشد؟
a.b.c.d.
% آرا
0% 0 کم
0% 0 متوسط
0% 0 زیاد
0% 0 خیلی زیاد

کل آرا: 0

به نظر شما کدام یک از موارد زیر اولویت بیشتری برای هزینه کردن درآمد شهرداری (درآمد ناشی از عوارض)دارند؟
a.b.c.
% آرا
0% 0 پروژه های عمرانی(مانند ساخت پل،خیابان و...)
0% 0 پروژه های خدمات شهری(مانند فضای سبز،احداث پارک و...)
0% 0 پروژه های فرهنگی(مانند برگزاری نمایشگاههای عمومی و...)

کل آرا: 0

پرداخت عوارض شهرداری از چه طریق برای شما راحت تر است؟
a.b.c.d.e.
% آرا
0% 0 ATM
0% 0 شعبه بانک
0% 0 موبایل
0% 0 تلفن
0% 0 کلیه پرداخت های غیر حضوری

کل آرا: 0